Vòi sen tắm khẩn cấp

Vòi sen tắm khẩn cấp phòng thí nghiệm

Vòi hoa sen khẩn cấp và trạm rửa mắt là một bản sao lưu cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiếp xúc với hóa chất. Phơi nhiễm hóa chất ngẫu nhiên vẫn có thể xảy ra ngay cả với các biện pháp kiểm soát kỹ thuật tốt và biện pháp phòng ngừa an toàn. Do đó, điều cần thiết là phải nhìn xa hơn việc sử dụng kính bảo hộ, tấm chắn mặt và quy trình sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.